Flensborg Roklub Vedtægter
Version 2017
§1. Navn og almene forhold
Klubbens navn er Flensborg Roklub med hjemsted i Flensborg. Klubben er stiftet den 28. juni 1935. Klubbens stander er: To blå løver på gul bund med blå kant. Klubbens sprog er dansk.
§2. Formål
Klubbens formål er at dyrke ro- og kajaksport, og sekundært anden sport, samt at fremme det danske arbejde i Sydslesvig.
§3. Almennyttighed
Klubben tjener udelukkende og umiddelbart almennyttige formål i henhold til afsnittet ”Steuerbegünstigte Zwecke” i ”Abgabenordnung”. Klubben arbejder uegennyttigt; dens formål er ikke primært egenøkonomiske. Klubbens midler må kun anvendes til vedtægtsbestemte formål. Medlemmerne modtager ingen dividende eller andet udbytte af klubbens midler. Klubben må ikke begunstige nogen personer gennem udgifter, som falder uden for klubbens formål, eller gennem uforholdsmæssigt høje godtgørelser.
§4. Klubbens medlemskaber
Klubben er tilsluttet ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.“ (SdU), en landsdelsforening under ”Danske Gymnastik- og Idræts- foreninger” (DGI), relevante specialforbund under ”Dansk Idræts Forbund” (DIF) og ”Landessportverband” (LSV). Klubben anerkender organisationernes vedtægter.
§5. Medlemsforhold
§5.1 Optagelse af medlemmer
§5.1.1. Enhver, der kan gå ind for klubbens formål og anerkender klubbens vedtægter og reglementer kan optages som medlem.
§5.1.2. Klubben har aktive, passive og æresmedlemmer.
§5.1.3. Optagelsen har fundet sted, når indmeldelsesblanketten er påtegnet af bestyrelsen.
§5.2 Ophør af medlemskab
§5.2.1. Medlemskabet ophører ved død, opsigelse eller eksklusion.
§5.2.2. Opsigelse af medlemskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen til et kvartals slutning, dog tidligst efter et år.
§5.2.3. Modarbejder et medlem klubben, eller efterkom- mer det ikke sin forpligtigelse til klargøring, kan en enig bestyrelse udelukke vedkommende fra klubben.
§5.2.4. Et udelukket medlem kan skriftligt forlange, at bestyrelsen forelægger beslutningen om eksklusion som eget punkt for den førstkommende Generalforsamling
Medlemspligter
§5.2.5. Alle medlemmer, bortset fra æresmedlemmer, er kontingentpligtige. Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer, når der foreligger specielle forhold.
§5.2.6. Medlemmer fra andre ro- eller kajakklubber, der medbringer flyttebevis, betaler ingen indskud.
§5.2.7. Alle aktive medlemmer, jvf. afdelingernes definitioner, er forpligtet til min. 10 timers årlig klubtjeneste, herunder klargøring (fra standerstrygning til standerstrygning). Heraf skal mindst 3 timer gå til opgaver defineret af fællesudvalget.
Undtaget herfor er endnu ikke frigivne medlemmer. Bestyrelsen kan fritage enkelte medlemmer, når der foreligger specielle forhold.
Det er endvidere muligt at frikøbe sig fra klubtjeneste efter gældende takster.
Det påhviler det enkelte medlem selv at dokumentere, at den årlige klubtjeneste er aftjent inden standerstrygning.
Ved manglende dokumentation eller færre end 10 timers klubtjeneste vil der ved førstkommende kontingentopkrævning, efter varsel, blive opkrævet betaling for manglende klubtjeneste.
Bestyrelsen definerer ved sæsonens afslutning aktuelle arbejdsopgaver og retningslinjer vedr. klubtjeneste.
§6. Klubbens organisation
§6.1 Klubbens overordnede ledelse udgøres af en bestyrelse, mens den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg. Derudover findes der d.d. en roafdeling, en kajakafdeling, en poloafdeling, en ungdomsafdeling, et fællesudvalg samt et PR/informationsudvalg alle med egen afdelingsansvarlig.
§6.2 Bestyrelsen
§6.2.1. Bestyrelsen består af:
a. formand, næstformand, kasserer og sekretær som forretningsudvalg
b. en repræsentant for roafdelingen
c. en repræsentant for kajakafdelingen
d. en repræsentant for kajakpoloafdelingen
e. en ungdomsleder
f. en repræsentant for fællesudvalget
g. en repræsentant for PR/informationsudvalget
§6.2.2. Forretningsudvalget vælges for 2 år ad gangen af generalforsamlingen, således at formand og sekretær vælges i ulige år, kasserer og næstformand i lige år. Repræsentanterne for afdelingerne og ungdomslederen skal bekræftes af generalforsamlingen.
§6.3 Afdelingerne
§6.3.1. Afdelingerne afklarer selv alle spørgsmål inden for deres aktivitetsområde, så som aktiviteter, materiel og tilbehør. Afdelingerne udarbejder et reglement og en forretningsorden, som begge skal godkendes af bestyrelsen.
§6.3.2. Afdelingerne kan indføre nye aktiviteter. En ny aktivitet kan gøres til en underafdeling, såfremt aktiviteten kan opnå bestyrelsens godkendelse. Oprettelsen af en ny aktivitet som selvstændig afdeling skal ske på en generalforsamling og kræver 2/3 flertal.
§6.3.3. Afdelingerne afholder mindst to afdelingsmøder hvert år. På møderne lægges en aktivitetsplan frem til det næste møde. Stemmeberettiget til et afdelingsmøde er medlemmer, der har været aktive inden for afdelingen i den indeværende sæson.
§6.3.4. På efterårsmødet, som skal afholdes inden klubbens ordinære generalforsamling, vælges en egen afdelingsledelse og en repræsentant til bestyrelsen. Afdelinger, der består af mere end 15 medlemmer, vælger herudover en repræsentant til fællesudvalget og PR/informationsudvalget. Desuden udarbejdes beretning og budget.
§6.3.5. For ungdomsafdelingen gælder desuden et eget ungdomsreglement, som godkendes af bestyrelsen.
§6.4 Fællesudvalget
§6.4.1. Fællesudvalget varetager opgaver omkring huset, hytten og broen. Fællesudvalget består af de i afdelingerne valgte repræsentanter. Disse bekræftes på generalforsamlingen. Udvalget konstituerer sig selv (repræsentant i bestyrelsen (formand)) og fordeler selv opgaverne imellem sig. Udvalget kan supplere sig selv efter ønske og/eller behov.
§6.4.2. Hvert efterår inden generalforsamlingen udarbejdes et budget til drift af og nyanskaffelser til hus, hytte og bro.
§6.5 PR/ Informationsudvalget
§6.5.1. PR/informationsudvalget varetager klubbens informationsopgaver herunder redigering og udsendelse af klubbladet ”FR-Informationer” samt udsendelse af øvrig aktuel information. Endvidere er udvalget ansvarlig for vedligeholdelsen af klubbens hjemmeside. PR/informationsudvalget består af de i afdelingerne valgte repræsentanter. Disse bekræftes på generalforsamlingen. Udvalget konstituerer sig selv (repræsentant i bestyrelsen (formand) samt ansvarlig redaktør for ”FR-Informationer”) og fordeler selv opgaverne imellem sig. Udvalget kan supplere sig selv efter ønske og/eller behov.
§6.5.2. Hvert efterår inden generalforsamlingen udarbejdes et budget til løsning af informationsopgaven og evt. nyanskaffelser.
§7. Generalforsamlingen
§7.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år medio januar til medio februar
§7.2 Indkaldelse og beslutningsdygtighed
§7.2.1. Enhver generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til klubbens medlemmer med angivelse af dagsorden.
§7.2.2. Enhver lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§7.3 Dagsorden til en ordinær generalforsamling skal mindst omfatte:
a. Valg af dirigent
b. Valg af protokolfører
c. Fremlæggelse af bestyrelsesberetning
d. Fremlæggelse af klubbens regnskab og revisionsberetningen samt godkendelse af regnskabet
e. Behandling af indkommende forslag
f. Næste års mål og aktiviteter
g. Fastsættelse af kontingent og indskud
h. Bekræftelse af fællesudvalgets medlemmer jvf. § 6.4.1
i. Bekræftelse af PR/informationsudvalgets medlemmer jvf. § 6.5.1
j. Valg henholdsvis bekræftelse til bestyrelsen jvf. § 6.2
k. Valg af revisorer og revisorsuppleant jvf. § 8
l. Eventuelt
§7.4 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal indsendes
til bestyrelsen inden 1. november og udsendes sammen med indkaldelsen.
§7.5 Alle medlemmer over 12 år har stemmeret. En kontingentrestance på mere end 3 måneder kan medføre tab af stemmeretten.
§7.6 Der føres protokol over generalforsamlingen. Protokollen underskrives af den valgte dirigent og den valgte protokolfører.
§7.7 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling, et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af klubbens aktive medlemmer ønsker dette med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter bestyrelsens hhv. generalforsamlingens beslutning eller medlemmernes ønske.
§8. Regnskab og Revision
§8.1 Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.
§8.2 Regnskabet revideres af to revisorer, der vælges skiftevis på generalforsamlingen for to år ad gangen.
§9. Tegning
§9.1 Klubben tegnes af to medlemmer af forretningsudvalget.
§10.
§11. Vedtægtsændringer
§11.1 Vedtægtsændringer skal vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
§11.2 Forslag til vedtægtsændringer sættes som eget punkt på dagsordenen og udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
§12. Klubbens opløsning
§12.1 En opløsning af klubben kan kun ske, hvis ¾ af de fremmødte stemmeberettigede aktive medlemmer stemmer herfor på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste skal afholdes tidligst 4 uger og senest 8 uger efter den første. Forslaget om klubbens opløsning skal stå som punkt på dagsordenen ved indkaldelsen til generalforsamlingerne.
§12.2 I tilfælde af klubbens opløsning eller ved bortfald af skattebegunstigede formål tilfalder klubbens eventuelle midler, bådemateriel og inventar ”Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V.” til umiddelbar og udelukkende anvendelse til almennyttige formål i ungdomsarbejdet.

Disse vedtægter blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 08. marts 2005, ændret på generalforsamlingen den 26. nov. 2008 og sidst på generalforsamlingen den 08. dec. 2015.